skip to Main Content

Tietosuojaseloste

Ecora Consulting Partners Oy:n tietosuojaseloste

Asiakasrekisteri

Laatimispäivä 20.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Ecora Consulting Partners Oy, Y-tunnus 0726117-4
Osoite: Harjukatu 4 A 29, 40100 Jyväskylä

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tuula Pitkänen, toimitusjohtaja, tuula.pitkanen@ecora.fi
Ecora Consulting Partners Oy on tullut selvityksissään siihen tulokseen, ettei sen tarvitse nimetä tietosuojavastaavaa.

3. Rekisterin nimi

Ecora Consulting Partners Oy:n asiakasrekisteri.

4. Rekisteritietojen käsittelijät

Yhteistyökumppaneitamme, jotka käsittelevät henkilötietoja ja/tai joilla on palveluntuottajana tekninen pääsy käyttämiimme järjestelmiin ovat Microsoft Corporation, Katse Design Oy, Nebula Oy, Finago Oy ja Tietoakseli Oy.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käytetään Ecora Consulting Partners Oy:n asiakkaille konsultointipalveluna tuotettavien valmennus- ja kehityspalveluiden toteutukseen, asiakkaille raportointiin, laskutukseen sekä markkinointiviestintään.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot kuten rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, kieli
  • Työtehtävään liittyvät tiedot kuten asema, työrooli, työkokemus alalta / yrityksestä, liiketoiminta-alue/yksikkö/osasto/tiimi
  • Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot
  • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. yhteydenotot, tapaamiset jne.)
  • Mahdolliset luvat ja suostumukset

7. Henkilötietojen säilytysaika

Ecora Consulting Partners Oy säilyttää asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja rekisterissä, kunnes asiakkaan kanssa olevan asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika on viimeisimmästä palvelukontaktista 5 vuotta eteenpäin. Markkinointia varten olevia henkilötietoja säilytetään toistaiseksi, ellei henkilö ole toisin vaatinut.

8. Henkilötietolähteet

Käytettävät henkilötiedot saadaan Ecora Consulting Partners asiakkaan yhteyshenkilöltä ja henkilöltä itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ecora Consulting Partners käyttää rekisterissä olevia henkilötietoja itse eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille. Rekisteriä ylläpidetään EU:n tai Euroopan talousalueella sijaitsevilla palvelimilla.

10. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Ecora Consulting Partners Oy:n työntekijät ja partnerit, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä. Työntekijöiden ja partnereiden kanssa on salassapitosopimus.

11. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä
kopiot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kohdassa 13 kuvatulla tavalla. Tietoja luovutettaessa tarkistetaan
vastaanottajan henkilöllisyys.

12. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä
olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen
henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä kohdan 13
osoitteiden kautta.

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä
tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Ecora Consulting Partners Oy:öön.

a) Postitse osoitteeseen:
Ecora Consulting Partners Oy
Harjukatu 4 A 29
40100 Jyväskylä

b) Lähettämällä sähköpostia Ecora Consulting Partners rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen tuula.pitkanen@ecora.fi
Ecora Consulting Partners Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Back To Top